Kolonihaveforeningen i Vorup

Lokale ordensregler

Vorupkærparkens ordensregler

 1. Hække skal klippes 2 gange årligt. Første gang i juni, senest 1. juli og anden gang i september, senest 1. oktober. Maks. højde på hæk må være 180 cm høj og en hækbredde på 60 cm/30 fra stammen fra hver side. Hækken skal have ensartet højde mellem hvert skel. Naboer skal selv blive enige om en ensartet højde. Hækken skal være liguster og der må fremover ikke sættes plankeværk op i stedet for.
 2. Læbælter, grøfter/vandløb, veje, stier og parkeringspladser holdes fri for ukrudt 1 m fra skel. Der må gerne sås græs uden for hækken ved vej og sti, men da skal græsset holdes nede med en plæneklipper jævnligt. I højsæson vil det være mindst 1 gang ugentlig. Haver, som støder op mod grøft/vandløb, skal selv holde vandløbet rent.
 3. De haver, der ligger i yderste række af kolonihaveforeningen mod nord, vest og syd skal holde 1 meter rent bag hækken. Det er ikke tilladt at henlægge haveaffald, grene, jord, sten, fliser og lignende bag hækken. Tjørn og andet buskads, der vokser bag ens egen have i 1 meters afstand fra egen havehæk i haveforeningen, skal man selv klippe (holde nede). Træer der står i skel mod Syd effektuerer Randers Kommune. Ukrudt skal fjernes eller det kan holdes nede med en plæneklipper bag hækkene.
 4. Træer og buske beskæres/udtyndes mod skel, så de ikke er til gene for nabohaven.
 5. Der skal foretages almindelig oprydning på havens grund, så den ser pæn og ordentlig ud. Bring brugte bøtter, dunke, plastik og andet materiale til Genbrugsstationen, Ørneborgvej.
 6. Der må ikke afbrændes haveaffald i haverne alle årets 12 måneder, da vi bor i byzone. Jf. Randers Kommune.
 7. Der må gerne tændes bål, men det skal være i et bålfad, der ikke må være over 80 cm i diameter. Jf. ”Vejledning om afbrænding”. Der skal benyttes rent, tørt træ.
 8. Der må ikke foretages natophold i kolonihaven fra sommertid slut til sommertid start.
 9. Brug af vand. Der må vandes med vandspreder mellem kl. 19.00 og 21.00. Lige husnr. på lige datoer og ulige husnr. på ulige datoer og under opsyn. Skal bilen, drivhuset og vinduerne vaskes foregår det med vand i en spand og der må ikke tappes vand til kommerciel erhverv. Vandingsforbud fra vandværk/kommune skal overholdes.
 10. Der er nu mulighed for at have et soppe-/badebassin i kolonihaven mod betaling af kr. 300 for 1000 liter og derover. Sørg for at blive registreret hos bestyrelsen.
 11. Ved åbning for vandet ved sommertids start skal der være en fra hvert havelod til stede for kontrol af evt. rørskade i løbet af vinteren. I vinterperioden er der lukket for vandet og toiletbygningen er aflåst. Husk at åbne for vandhanen i haven i vinterperioden og husk at lukke igen inden der åbnes for vandet på hovedhanen inden sommertids start.
 12. Parkering foregår på parkeringspladserne. Gæster kan parkere ved fælleshuset: Smut-Ind eller nederst på Fjordvang til højre. Hvert havelod må kun have en personbil stående på parkeringspladsen. Personbiler må ikke parkeres ved den enkelte have og heller ikke foran en haves havelåge på parkeringspladsen.
 13. Der kan søges om tilladelse til at etablere en parkeringsplads i egen have til enten sin bil eller trailer.
 14. Af– og pålæsning af trailer og fra biler, må ikke være til gene for andre. En trailer må ikke henstå på parkeringsplads eller foran haven natten over.
 15. Leveret sand,- grus,- og sten samt byggematerialer mv., der er aflæsset uden for haven skal fjernes hurtigst muligt og senest inden en uge. Materialer må ikke være til gene for andre.
 16. Der må ikke benyttes maskiner i tidsrummet kl. 21.00 til kl. 07.00 alle ugens dage.
 17. Flagregler. Der må flages med Dannebrog og de andre Nordiske landes flag, FN flaget og EU flaget. Alle andre flag skal der søges tilladelse til hos den lokale politimyndighed. Der må heller ikke flages med pirat, – klubflag eller lignende.
 18. Hunde skal være i snor uden for haven og må ikke være til gene ved vedvarende gøen eller anden generende adfærd.
 19. Der må ikke holdes husdyr/kæledyr ud over hunde/katte.
 20. Der må ikke opsættes brændeovne.
 21. De store containerne må kun bruges til køkkenaffald. Alt andet affald bringer man selv til Genbrugsstationen på Ørneborgvej. Hård plastik, kødbakker mv. skal kommes i flaskecontainer sammen med øldåser, konservesdåser, glas og lignende.
 22. Tømning af toiletspande/tørkloset skal ske i udslagskummen, som er placeret på toiletbygningen. Klude, hygiejnebind, bleer og lign. er strengt forbudt.
 23. Fællesarbejde. Hvert havelod deltager i 3 timers arbejde pr. år. Se opslagstavlen og www.vorupkaerparken.dk.
 24. En eller flere må gerne gå sammen om at leje en stor container, der skal placeres på en parkeringsplads i op til 3 dage. Den må dog ikke genere andre. Få en aftale med bestyrelsen først.
 25. Hvis bod modtages 2 gange for samme forseelse på 2 på hinanden følgende år betragtes de t som misligholdelse. Overtrædelse af nævnte ordensregler kan koste en bod og taksterne er oplyst på informationstavlen.
 26. En gang årligt – januar måned – skal bestyrelsen have en ny tro- og love erklæring fra havelejere, der har en anden forsikring end kollektiv forsikring ved Alm. Brand. Bestyrelsen sender e-mail/brev ud med en dato på tilbagemeldingstidsfrist. Overholdes tidsfristen ikke gives der bod svarende til mindstetaksten i den kollektive forsikring.

Tidligere vedtagne ordensregler for Vorupkærparken ophæves hermed.

Vedtaget på generalforsamling 2. februar 2017

Ændringer i pkt. 1 vedtaget på generalforsamling 1. februar 2018

Ændringer i pkt. 3 er vedtaget på generalforsamling 16. februar 2019

Punkt 26 er vedtaget på generalforsamling den 8. februar 2020

Bod og afgifter